הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: [01.07.2024]

פרטיות

1.       ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר https://www.azrielifoundation.org.il/ ("אתר") המופעל על ידי קרן עזריאלי ישראל (ע"ר) ("הקרן").

2.       הקרן מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של האנשים שהיא אוספת עליהם מידע, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

3.       במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר והשירותים הגלומים בו ("השירותים"), וכן במהלך כל אינטראקציה שתקיים איתנו. על מנת לסייע לקרן לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של הקרן.  

4.       בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי הקרן תשתמש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

5.       הקרן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשונה מדיניות הפרטיות, מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מייד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.

6.       האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

מתי הקרן תאסוף עליך מידע

7.       הקרן תאסוף עליך מידע בכל עת שבה תיגש לאתר או תשתמש בו, או בכל עת שבה תשתמש בשירותים או תקיים אינטרקציה עם הקרן בקשר עמם.

 

מידע אישי

8.       במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:  

א.      נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, הקרן (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה המכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.

ב.      נתונים אודות השימוש שלך באתר - הקרן תנטר ונתעד את הפעילות שלך באתר, ובכלל זה את עמודי האתר שתבקר בהם, זמני הביקור בעמודים השונים של האתר, מועדי ושעות הגישה שלך לאתר וכיוצ"ב.

ג.        פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.

ד.      פרטי מבקשים לקבלת תמיכה מהקרן – אם תבקש לקבל תמיכה מהקרן דרך האתר, הקרן תאסוף אודותיך את הפרטים אותם תמסור בעת הבקשה. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, את שמך, פרטי קשר שלך, פרטים דמוגרפיים שלך, ועוד. בנוסף, אם אתה עובד או משמש כבעל תפקיד בעמותה המבקשת תמיכה מהקרן, אנו עשויים לקבל פרטים אודות מקום עבודתך או פועלך החברתי, תפקידך או פעילותך בעמותה ומידע רלוונטי אחר לגביך שיידרש לצורך בחינת בקשת התמיכה וקבלת התמיכה. בנוסף, כחלק מבקשת התמיכה את תידרש למסור את שם ופרטי הקשר של בעלי תפקידים בעמותה שעבורה תבקש את התמיכה, ובעצם הגשת הבקשה אתה מאשר כי הינך רשאי למסור את הפרטים הללו אודותיהם.

ה.      צילום, הקלטה ושידור – הקרן עשויה לצלם או להסריט אירועים או פעילויות המאורגנים על ידה.

9.       יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לקרן, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, או שתמסור פרטים שאינם מדוייקים ייתכן שהקרן לא תוכל לשתף אותך בפעילות שתרצה לקחת בה חלק, או ליצור עמך קשר.

 

שימוש במידע

10.   אנו נשתמש במידע אודותיך למטרות הבאות:  

א.      כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים;

ב.      כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש בו;

ג.        כדי לשפר את השירותים ולפתחם;

ד.      כדי לקיים פעילויות התומכות בשירותים, כגון הנהלת חשבונות, ביטוח, ייעוץ מקצועי ועוד;

ה.      כדי ליצור עימך קשר במסגרת השירותים;

ו.        כדי לשלוח לך עדכונים, חומרים, תכנים והצעות הקשורות בשירותים ובפעילויות אחרות של הקרן, בכפוף להוראות הדין;

ז.       כדי להתאים את התכנים שיישלחו אליך לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;

ח.      כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על הקרן;

ט.      כדי לפרסם מידע אודות פעילות הקרן לציבור;

י.        כדי לבחון את בקשתך לקבלת תמיכה מהקרן, ולאפשר את קבלת התמיכה;

יא.   כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

11.   הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.

12.   אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

א.      צדדים שלישיים המספקים לקרן שירותים בקשר עם הפעילות (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בשירותים, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי וסוכני ביטוח, צלמים, מפיקים, שיווק ופרסום ויועצים ונותני שירותים אחרים);

ב.      אם יתקבל בידי הקרן צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

ג.        בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהקרן ו/או מי מטעמה;

ד.      לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של הקרן או של צדדים שלישיים;

ה.      בהסכמתך או בהנחייתך;

ו.        בכל מקרה שבו הקרן תמכור, תמחה או תסב חלק מפעילותה או את כל פעילותה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

13.   בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.

14.   כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והקרן לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

מסרים ודיוור ישיר

15.   בכפוף להוראות הדין, הקרן עשויה ליצור עימך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ולשלוח אליך מסרים.

16.   המסרים הללו עשויים להתייחס לשירותים או לפעילויות אחרות של הקרן או שותפיה. יכול שהמסרים הללו ישלחו אליך בדיוור ישיר, קרי, בהתבסס על מאפייניך.

17.   בכל עת, תוכל לבקש כי נחדול לשלוח לך מסרים בדיוור ישיר או המהווים "דבר פרסומת" על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם הקרן באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [[email protected]]; ו/או (2) פניה באמצעות טופס "צור קשר" באתר; ו/או (3) פניה בכתב בכתובת: מדינת היהודים 85, קומה 14, הרצליה. בעשותך כן, הקרן תחדול לפנות אליך בדיוור ישיר או לשלוח אליך דברי פרסומת. אולם, אם מידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

 

Cookies

18.   קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. הקרן עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

19.   ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל הקרן באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

 

אבטחת מידע

20.   הקרן מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

21.   עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.

22.   בנוסף, תשומת ליבך מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

23.   הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של הקרן ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

24.   הקרן עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה הקרן תנקוט צעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר או בשירותים, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

קישורים לאתרים אחרים

25.   האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם קשורים לקרן ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

זכות עיון; זכות תיקון

26.   הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של הקרן.

27.   ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לקרן בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

ויתור

28.   הקרן לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מבקשת התמיכה שהוגשה על ידך והטיפול בה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה של הקרן. אין ביכולת הקרן להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין הקרן נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר ולקיחת חלק בפעילות הקרן הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

 

יצירת קשר

29.   בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

קרן עזריאלי ישראל (ע"ר)

מדינת היהודים 85, קומה 14, הרצליה

 [[email protected]]

[052-5566323]

 

**************